Преводи, легализация, заверки на документи, апостил.
Агенция за преводи и легализация на документи. Преводи от сръбски език, преводи на сръбски език.
Агенция за преводи и легализация на документи. Преводи от сръбски език, преводи на сръбски език.
Профил      Контакти      Карта на сайта      Български      Руски      Английски 
Преводи от казахски език, превод на казахски език.

Агенция
за преводи
ИНДИКТ

 
Ние извършваме
професионални
преводи от и на:
Киргизки език
Казахски език
 
Легализация
на документи:
Консултации

 

Новини
Узбекистан

 


 

УЗБЕКСКИ ЕЗИК

   Узбекският е държавен език в Република Узбекистан.

   Узбекският език е от езиците на тюркската система. Носители на узбекски език има и извън Узбекистан (в Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Таджикистан, Афганистан), факт със значение за преводите от узбекски език и на узбекски език. В Узбекистан етническите узбеки са около 22 милиона, като за над 99% узбекският език е роден език, Афганистан – над 2 милиона узбеки, Таджикистан – над милион и половина узбеки, Киргизия - над осемстотин хиляди узбеки.

   Узбекският език е сред трите най-разпространени тюркски езици, заедно с турския език и азерския език. Това определя важността на преводите от узбекски език и на узбекски език.

   Разговорният узбекски език се дели на редица говори и подговори, разделени на пет групи (ташкентска, ферганска, кипчакска, хивинска или хивинско-огузска, северно узбекска). Различия между говорите на узбекския език не са големи и узбеките с различни говори на узбекския език свободно се разбират. Така узбеките в Узбекистан, както и узбеките зад граница (с изключение на узбеките в Афганистан) успешно ползват общ литературен узбекски език, което е от определящо значение за преводите от узбекски език и на узбекски език.

   В узбекския език, за разлика от други тюркски езици (турски език, азерски език) няма синхармонизъм (уподобяване на гласните в думата). Фонетиката, граматиката и лексиката на узбекския език са повлияни от персийския език; в лексиката на узбекския език има много заемки арабски език и руски език, което е от значение при преводите от узбекски език и на узбекски език.

   Узбекският език е с многовековна писмена традиция като средноазиатски тюркски език (чагатайски или староузбекски език), официален език в държавата на Тимур. Староузбекският език е изпитвал влиянието на различни тюркски езици и на персийския език. ХV – ХVІ век е разцветът на литературата на тюркски език в Средна Азия. Поетичен връх на староузбекския език е творчеството на Алишер Навои.

   Съвременният литературен узбекски език е на основата на ферганско-ташкентските говори на узбекския език. Писмеността на узбекски език до 1930 е с арабска графика, през 1930–1939 с латинска графика, от 1939 – на основата на руска графика с допълнителни букви. От 1992 година наред с руската графика е върната латинската графика.

   При преводите от узбекски език и на узбекски език, трябва да се има пред вид, че узбеките в различни държави, използват различни видове писменост. Узбеките в страните от ОНД (без Туркменистан) и Прибалтика използват кирилица. Узбеките в Турция, Европа и Америка използват латиница. Узбеките в Китай, Афганистан, Иран и арабските страни – арабска графика. За устния превод от узбекски език и на узбекски език това не е проблем, трудността възниква при писмените преводи.

 

Преводи - Казахски,Киргизки,Узбекски,Турски.

© 2001-2012, INDICT LTD     |    Created and SEO (Search Engine Optimization) by SEO-BG.COM