Превод от турски, преводи на турски.
Агенция за преводи и легализация на документи. Преводи от руски език, преводи на руски език.
Агенция за преводи и легализация на документи. Преводи от руски език, преводи на руски език.
Профил      Контакти      Карта на сайта      Български      Руски      Английски 
Преводи от киргизки език, превод на киргизки език.

Агенция
за преводи
ИНДИКТ

 
Ние извършваме
професионални
преводи от и на:
Киргизки език
Казахски език
 
Легализация
на документи:
Консултации

 

Новини
Узбекистан

 


 

КАЗАХСКИ ЕЗИК

   Казахският език е държавен език на Република Казахстан.

   Той влиза се числи към къпчакската подгрупа тюркски езици, в която влизат още 9 други езика и влиза в къпчакско-ногайския клон. Принадлежността към тюркските езици предопределя сериозните трудности при преводите от казахски и превод на казахски.

   Езикова политика в Казахстан

   Важността на преводите от казахски и превод на казахски се предопределя не само от факта, че той е роден за почти 10 милиона души в Казахстан, но и от това, че казахският се владее от голям процент други националности, живущи в страната (около 1,8 милиона души). Това значи, че преводите от казахски и превод на казахски касаят и другите националности, живущи в Р. Казахстан (руснаци, украинци, узбеки, уйгури, киргизи).

   Би трябвало да се подчертае, че на казахски говорят около 14 милиона души. Освен споменатите жители на Казахстан, около 2 милиона – в Китай, Или-Казахски автономен окръг в северната част на Синцзян-Уйгурския автономен район; повече от милион в Узбекистан, 800 хиляди в Русия (в Астраханска област има училища, в които преподаването е на казахски език), по 100 хиляди в Туркменистан и Монголия, около 40 хиляди в Киргизия. Този факт още повече увеличава необходимостта от преводи от казахски и превод на казахски.

   Литературен език и териториални различия

   В съвременния казахски език липсва диалектно деление (което в значителна степен облекчава преводите от казахски и превод на казахски). Все пак се различават три говора: североизточен, южен и западен, горе-долу съответстващи на административното деление на страната (три области – жуза).

   Що се касае до езика на казахите в Китай (южен и западен говор) и Монголия (североизточен говор), съществуват различия в лексиката, обусловени от продължителното съществуване в чуждоезикова среда. Все пак, териториалните различия на казахския език като цяло не са големи (важно при преводите от казахски и превод на казахски). Причина за това е релефът на Казахстан, позволяващ безпрепятствени контакти между отделните племена и ограничаващ контактите със съседни народи.

   В основата на литературния казахски език, в съответствие с развитието на държавността и културата, последователно са представени североизточният и западният говори. Съвременният литературен език е базиран на говора на бившата столица Алма-Ата.

   Литературният казахски език се оформя през втората половина на ХІХ век, благодарение на дейността на казахските просветители Абай Кунанбаев и Ибрай Алтънсарин. По онова време широко се използвала арабска графика. През 1929 година писмеността на всички не славянски народи от тогавашния СССР е преориентирана към латиницата. През 1940 година казахският език отново сменя графиката – започва използването на кирилица, запазена и по време на независимостта на Казахстан.

   Все пак, при преводите от казахски и превод на казахски, трябва да се има пред вид, че за казахите, живеещи в различни държави, е голям проблем използването на различни видове писменост. Както вече бе отбелязано, казахите в Казахстан, Монголия, страните от ОНД (без Узбекистан и Туркменистан) и Прибалтика използват кирилица. Казахите в Турция, Европа и Америка използват латиница. Казахите в Китай, Афганистан, Иран и арабските страни – арабска графика. За устния превод от и на казахски това не е проблем, трудността възниква при писмените преводи.

   При преводите от казахски и превод на казахски е важно да се знае, че преди 1917 година казахският език погрешно е наричан киргизки по името на друг тюркски народ – киргизкия, а казахският народ е наричан киргиз-казаки и киргиз-кайсаки.

 

Агенция за преводи и легализация на документи. Преводи от словашки език, преводи на словашки език.

© 2001-2012, INDICT LTD     |    Created and SEO (Search Engine Optimization) by SEO-BG.COM